PRZEBIEG GŁÓWNYCH PROCESÓW

By admin|Grudzień 11, 2015|Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie|0 comments

Przebieg tych sześciu głównych procesów przeobrażających rodzi­nę w przypadku Polski Zbigniew Tyszka umieścił w następujących, historycznych przedziałach czasu: „W Polsce scharakteryzowane po­wyżej procesy toczyły się częściowo w powojennym trzydziestopię­cioleciu (1945-1980 — podkreślenie K. Cz.), częściowo zaś sięgały czasów dawniejszych, niektóre nawet XIX wieku”. Rozwojowi i przy­śpieszeniu tych zmian sprzyjał także nowy ustrój społeczno-ekonomi­czny, a wraz z nim industrializacja i urbanizacja, […]

PŁASZCZYZNA PRZEOBRAŻEŃ

By admin|Grudzień 11, 2015|Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie|0 comments

Przejście od rodziny zinstytucjonalizowanej ku rodzinie podporządkowanej treściom humanistycznym to piąty typ zmian. Przeobrażenia te polegały na odchodzeniu od tradycyjnego podziału ról, ścisłego ich określenia w ramach rodziny, podporządkowania jed­nostki głównemu celowi, jakim było dobro całej rodziny. Fazę tę najtrafniej określiła A. Kłoskowska, oparłszy się na sformułowaniu amerykańskich badaczy — Ernesta W. Burgessa oraz Henry ego Locke’a — pisząc, że „rodzina […]

TYP ZMIAN

By admin|Grudzień 11, 2015|Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie|0 comments

Ten typ zmian wiązał się z rozwojem kapitalistycznej industrializacji, powodującej eliminację rodzinnych zakładów produkcyjnych lub ich istotną marginalizację i zepchnięcie w szczególności do sfery rzemiosła i określonej gałęzi usług; członkowie rodzin, w tym stopniowo i kobiety, zaczęli uczest­niczyć w rynku pracy, w niektórych zawodach powodując jego femi- nizację, czyli dominację kobiet nad mężczyznami.W czwartej płaszczyźnie zmian, typ rodziny ewoluował od […]

PRZEOBRAŻENIE POLSKIEJ RODZINY

By admin|Grudzień 11, 2015|Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie|0 comments

Posiadając podstawowe informacje o tym, czym jest rodzina fun­kcjonalna (lub inaczej w języku codziennym określana jako normalna) oraz na czym polega dysfunkcjonalność, przeanalizować należy, jakie są makrospołeczne podstawy istnienia w Polsce tych dwóch grup rodzin. Zbigniew Tyszka wskazał sześć głównych typów przemian rodzin w dwudziestym wieku:Pierwszy typ przeobrażeń to ewolucja od rodziny dużej (wielo­pokoleniowej ) do rodziny małej (podstawowej). Głównymi […]

DEFORMACJA OSOBOWOŚCI

By admin|Grudzień 11, 2015|Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie|0 comments

Ich znaczenie wiąże się bowiem z deformacjami osobowości i to nie tylko dzieci — choć one wydają się najgłębiej przeżywać dezorgani­zację rodziny, ale także i jej dorosłych członków. A zatem mówiąc o dysfunkcjonalności mamy na myśli przede wszystkim brak realizacji którejkolwiek z funkcji rodziny lub istotne zaniedbanie w ich wdraża­niu, wynikające z przyczyn wewnętrznych lub zewnętrznych. Przyczy­ny zewnętrzne będą splotem makrospołecznych […]

SYTUACJA RODZINY

By admin|Grudzień 11, 2015|Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie|0 comments

Sytuację rodziny zdezorganizowanej następująco przedstawił Jan Szczepański tak: „W rodzinie zdezorganizowanej gospodarstwo domowe ulega rozpadowi, postawy małżonków stają się antagonisty- czne, miejsce przyjaźni, miłości, pomocy zajmują uczucia niechęci, nienawiści, a miejsce działań pomocnych i przyjaznych działania wza­jemnie sobie szkodzące. Postawy takie i działania mogą występować nie tylko między małżonkami, ale także między rodzicami i dziećmi. Rodzina zdezorganizowana przestaje spełniać swoje […]

ZABURZENIA W REALIZACJI

By admin|Grudzień 11, 2015|Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie|0 comments

Zaburzenia w realizacji lub całkowity brak ich wykonania prowadzi do kryzysu w rodzinie. W zależności od zasięgu i istotności funkcji zakres tych zaburzeń może przybierać różne formy i uzewnętrzniać się poprzez skutki, tak dla jednostek wchodzących w jej skład, jak i całej grupy. A zatem sama liczba funkcji rodziny tworzy już pierwszą grupę problemów i zagrożenie dla jej normalnego bytu […]

FUNKCJONALNA RODZINA

By admin|Grudzień 11, 2015|Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie|0 comments

W literaturze przedmiotu jest wiele różnych określeń zadań i funk­cji rodziny. Najczęściej jednak napotkać można opisowe specyfikacje cech charakteryzujących rodzinę funkcjonalną oraz rodzinę z proble­mami. Jedna z nowszych i bardziej oryginalnych propozycji określe­nia, czym jest rodzina funkcjonalna, znajduje się w pracy Zrozumieć rodzinę autorstwa Johna Bradshawa:„Funkcjonalna rodzina jest zdrową glebą, na której jej członkowie mogą wyrosnąć na dojrzałe istoty ludzkie. […]

W OBRĘBIE RODZINY

By admin|Grudzień 11, 2015|Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie|0 comments

W obrębie rekreacyjno-towarzyskiej funkcji rodziny powinny wytwarzać się pogłębione kontakty towarzyskie pomiędzy domowni­kami, umacniające przychylną atmosferę domu, tak długo pamiętaną (tak w sensie pozytywnym, jak i negatywnym) przez członków tej grupy społecznej. Dom rodzinny jest miejscem wypoczynku dla człon­ków rodziny po spełnieniu codziennych obowiązków, wynikających z pełnionych ról społecznych. Najlepiej charakterystykę tej funkcji oddaje spostrzeżenie Z. Tyszki: „Spokój, wyłączność domu […]

PÓŹNIEJSZE PRZEOBRAŻENIE

By admin|Grudzień 11, 2015|Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie|0 comments

Ulega ona przeobrażeniom w późniejszych latach dorosłego życia, gdy przynależność klasowo-warstwowa może się stać przedmiotem świa­domego wyboru jednostki. Wiązać się to może z określonym statusem społecznym jednostki, który jest determinowany przez zespół różno­rodnych czynników, jak choćby wykształcenie, posiadany dochód czy majątek. Należy zgodzić się ze stwierdzeniem, że internalizacja wzo­rów kultury narodowej jest kształtowana początkowo przez kulturę klasową, do której należą […]